Privacybeleid

Praktijk HersteldeBalans hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy wil ik heldere en transparante informatie geven over hoe ik omga met persoonsgegevens.

Ik doe er alles aan om uw privacy te waarborgen en ga daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Praktijk HersteldeBalans houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat ik in ieder geval:

  • Uw persoonsgegevens verwerk in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy;
  • Het doel van verstrekking is dossiervoering en de financiële administratie;
  • De gegevens die gevraagd worden zijn BSN en identificatiegegevens (niet bij zorg onder SBLP), NAWTE, en gegevens rondom uw klachten en gezondheidstatus;
  • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt ik tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
  • Vraag om uw uitdrukkelijke toestemming als ik deze nodig heb voor de verwerking van uw persoonsgegevens, zoals bijvoorbeeld voor overleg met andere zorgverleners;
  • Passende technische en organisatorische maatregelen heb genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
  • Geen persoonsgegevens doorgeef aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
  • Op de hoogte ben van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Naast de Wet Bescherming Persoonsgegevens zijn er nog een aantal regels en rechten vastgelegd in het zogenaamde privacy reglement fysiotherapie en de Code recht en ethiek voor behandeling vallend onder de SBLP registratie. In het regelement zijn onder andere uw rechten opgenomen. Zoals dat u recht heeft op informatie en op het inzien van uw behandeldossier en indien u meent dat gegevens onjuist zijn vastgelegd dat u mij vanzelfsprekend mag verzoeken deze te wijzigen.

Heeft u naar aanleiding van het bovenstaande vragen, neem dan gerust contact op.

Kwaliteitseisen

De praktijk voldoet aan de eisen wat betreft scholing, hygiene, praktijk inrichting en werkwijze die het KNGF, de SBLP en het RBCZ hanteert ten aanzien van de kwaliteitsregistratie. 

Na inspectie van het onafhankelijke kwaliteitsvisitatiebureau AVAR in mei 2018 werd de praktijk beoordeeld als 'uitstekende praktijk'

Trauma-therapie-behandelingen
NVFP - De FysiotherapeutRBCZSBLPNPSN