Privacy reglement fysiotherapie

Introductie van dit reglement

Onze praktijk houdt, om u zo goed mogelijk ten dienste te kunnen zijn en vanwege wettelijke verplichtingen een registratie bij van uw directe persoonlijke en medische gegevens. Op deze registratie is de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) van toepassing. Deze wet bevat regels met betrekking tot het doel van de registratie, de aard van de gegevens die worden geregistreerd, het beheer van de gegevens, de personen die toegang hebben tot die gegevens en uw inzagerecht in deze gegevens. De beheerder zal niet meer gegevens opslaan of bewaren, dan die welke noodzakelijk zijn of andere doeleinden dienen dan die welke nodig zijn voor een doelmatige dienstverlening.

Algemene Bepalingen & Begripsbepalingen

Beheerder

Degene die onder de verantwoordelijkheid van de directie/praktijkhouder belast is met de dagelijkse zorg voor de verwerking van de persoonsgegevens of een gedeelte daarvan en verantwoordelijk is voor de juistheid van de ingevoerde gegevens, alsmede voor het bewaren, verwijderen en verstrekken van gegevens.

Gebruiker

Degene die geautoriseerd is om gegevens in de persoonsregistraties in te voeren en/of te muteren dan wel om van enigerlei uitvoer van de persoonsregistraties kennis te nemen.

Persoonsgegevens

Elk gegeven betreffende de patiënt.

Persoonsregistratie

Een verzameling van gegevens die op personen betrekking hebben en die al dan niet automatisch wordt gevoerd. Deze gegevensverzameling is systematisch gevoerd en aangelegd om een zo efficiënt als mogelijke dienstverlening te waarborgen.

Derden

Personen of instanties die niet aan de fysiotherapiepraktijk verbonden zijn.

Geregistreerde

Degene over wie persoonsgegevens in de persoonsregistratie is opgenomen.

Personeel/medewerker

Personen in dienst van of werkzaam zijn ten behoeve van Praktijk HersteldeBalans .

Dossier/bestand

De gestructureerde verzameling schriftelijke en of digitale persoonsgegevens.

Fysiotherapiepraktijk

Het meerdere dagen per week op georganiseerde wijze bieden van (psychosomatisch) fysiotherapeutische zorg zowel binnen als buiten de praktijkpanden.

Doel van de persoonsregistratie

Persoonsgegevens worden uitsluitend opgenomen om een zo efficiënt mogelijke opzet en of continuering van de zorg mogelijk te maken. De beheerder van de persoonsregistratie zal geen persoonsgegevens in de registratie opnemen voor andere doeleinden dan bedoeld in de bovengenoemde omschrijving. De beheerder zal niet meer gegevens in de registratie opnemen dan voor het doel van de persoonsregistratie nodig is. Alleen gegevens die te maken hebben met de fysiotherapie worden in het dossier opgeslagen.

Artikel 1

1.1 De fysiotherapeut richt een dossier in met betrekking tot de behandeling van de patiënt. Hij houdt in het dossier aantekening van de gegevens omtrent de gezondheid van de patiënt en te diens aanzien uitgevoerde handelingen en neemt andere stukken, bevattende zodanige gegevens, daarin op, een en ander voor zover dit voor een goede hulpverlening aan de patiënt noodzakelijk is.

1.2 De fysiotherapeut voegt desgevraagd een door de patiënt afgegeven verklaring met betrekking tot de in het dossier opgenomen stukken aan het dossier toe. De verklaring kan een zienswijze van de patiënt over een aangelegenheid bevatten die een andere is dan die van de betrokken fysiotherapeut of een zienswijze van een andere hulpverlener.

1.3 De patiënt kan de fysiotherapeut verzoeken over te gaan tot correctie van in het dossier opgenomen gegevens.

1.4 De fysiotherapeut zal het dossier en het gegevensbestand zo inrichten en beheren, dat geheimhouding van de inhoud en bescherming van de persoonlijke levenssfeer verzekerd zijn. Ook als het opslaan van gegevens in een centraal bestand geschiedt, dient de fysiotherapeut naar vermogen zorg te dragen voor de geheimhouding van de gegevens van de patiënt en de bescherming van diens persoonlijke levenssfeer.

1.5 Er is sprake van veronderstelde toestemming van de patiënt in het kader van het Elektronisch Patiënten Dossier (EPD) om tot uitwisseling van gegevens over te gaan. Toelichting: De KNGF- Richtlijn voor de Fysiotherapeutische Verslaglegging is een leidraad bij het methodisch fysiotherapeutisch handelen en het vastleggen van gegevens, die in dat kader relevant zijn.

Recht op inzage en afschrift

Artikel 2

De patiënt en/of degene die over de uitdrukkelijke en gerichte toestemming van de patiënt beschikt heeft binnen redelijke termijn recht op inzage en afschrift van het dossier, bedoeld in artikel 1, met uitzondering van de gegevens over derden.

Toelichting: In geval van inzage en afschrift door een derde, niet zijnde de patiënt of diens wettelijke vertegenwoordiger, is een schriftelijke machtiging noodzakelijk. Duidelijk moet zijn wie gemachtigd is, wie de machtiging heeft verleend en waartoe deze specifiek strekt.

Artikel 3

De fysiotherapeut verstrekt aan de patiënt desgevraagd zo spoedig mogelijk, doch ten minste binnen vier weken, inzage en afschrift van de bescheiden, bedoeld in artikel 18. De verstrekking blijft achterwege voor zover dit noodzakelijk is in het belang van bescherming van de persoonlijke levenssfeer van een ander dan de patiënt. De fysiotherapeut mag voor de verstrekking van een afschrift een redelijke vergoeding in rekening brengen.

Artikel 4

4.1 Op verzoek van de patiënt zal de fysiotherapeut hem bij het inzien van zijn gegevens de nodige toelichting geven.

4.2 De fysiotherapeut biedt de patiënt aan bij het inzien van zijn gegevens de nodige toelichting te geven, indien de fysiotherapeut in redelijkheid kan vermoeden dat inzage de patiënt voor problemen kan stellen.

Gegevensverstrekking / Geheimhoudingsplicht

Artikel 5

5.1 De patiënt moet er kennis van kunnen nemen wat er over hem zal worden doorgegeven en is doorgegeven.

5.2 De fysiotherapeut draagt zorg dat aan anderen dan de patiënt geen inlichtingen over de patiënt dan wel inzage of afschrift van de bescheiden, bedoeld in artikel 1, worden verstrekt dan met toestemming van de patiënt. Indien verstrekking plaatsvindt, geschiedt deze slechts voor zover daardoor de persoonlijke levenssfeer van een ander niet wordt geschaad. Indien het bij of krachtens de wet bepaalde daartoe verplicht kan de verstrekking geschieden zonder inachtneming van deze beperkingen.

Toelichting: De consequentie van lid 1 van dit artikel is dat de patiënt op de hoogte moet kunnen zijn van de gegevensverzamelingen die door de fysiotherapeut worden bijgehouden in het kader van door hem verleende hulp. De toestemming van de patiënt als bedoeld in lid 2 kan immers alleen worden verondersteld als de patiënt op de hoogte is van deze gegevensverzamelingen en desgewenst zijn toestemming kan weigeren.

5.3 Onder anderen, dan de patiënt, zijn niet begrepen degenen die rechtstreeks betrokken zijn bij de uitvoering van de behandelingsovereenkomst en degene die optreedt als vervanger van de therapeut, voor zover de verstrekking noodzakelijk is voor de door hen in dat kader te verrichten werkzaamheden. Daaronder zijn evenmin begrepen degenen (wettelijke vertegenwoordigers als plaatsvervangers bij meerderjarige patiënten ) wier toestemming ter zake van de uitvoering van de behandelingsovereenkomst op is vereist. Indien de fysiotherapeut door inlichtingen over de patiënt dan wel inzage of afschrift van de bescheiden te verstrekken niet geacht kan worden de zorg van een goed hulpverlener in acht te nemen, laat hij zulks achterwege.

5.4 Het recht van de patiënt op geheimhouding dient ook na de dood te worden gerespecteerd.

5.5 Met inachtneming van wettelijke regelingen terzake dient gegevensverstrekking aan derden ten behoeve van toetsings-, kwaliteits-, wetenschappelijk, onderwijskundige, administratieve of statistische doeleinden slechts voor zover relevant en uitsluitend volledig geanonimiseerd te geschieden.

Toelichting: In het geval er sprake is van een verwijzing dan is lid 3 van toepassing. De verwijzer is rechtstreeks bij de behandeling of begeleiding van de patiënt betrokken. In het geval er sprake is van Directe Toegankelijkheid Fysiotherapie is lid 2 van toepassing.

5.6 Behalve de behandelend fysiotherapeut, heeft ook een beperkt aantal andere personen toegang tot de gegevens die in de registratie zijn opgenomen. Dit zijn bijvoorbeeld de directie/eventuele stagiaires/ waarnemers/medebehandelaars en administratieve krachten. Al deze personen hebben een geheimhoudingsplicht. Deze geheimhoudingsverplichting blijft ook bestaan na de beëindiging van een dienstverband. Deze geheimhoudingsverplichting vervalt indien een wettelijk voorschrift tot informatieverstrekking aan een personeelslid gegeven wordt.

Toelichting: In 2018 heeft praktijk HersteldeBalans geen medewerkers, stagiaires of administratieve krachten in dienst.

5.7 De praktijk draagt zorg voor een zodanig adequate beveiliging van de gegevens die over u (zowel digitaal als schriftelijk) vastgelegd zijn, dat personen die niet inzage gerechtigd zijn zich toegang tot deze gegevens kunnen verschaffen.

Bewaartermijnen en vernietiging

Artikel 6

6.1 De fysiotherapeut bewaart de bescheiden, bedoeld in artikel 1, gedurende tenminste vijftien jaren, te rekenen vanaf het tijdstip waarop zij zijn vervaardigd. De bescheiden worden langer dan vijftien jaren bewaard als dat redelijkerwijs uit de zorg van een goed hulpverlener voortvloeit.

6.2 De fysiotherapeut vernietigt de door hem bewaarde bescheiden, bedoeld in lid1, binnen drie maanden na een daartoe strekkend verzoek van de patiënt. Het verzoek kan betrekking hebben op het gehele dossier dan wel gedeelten uit het dossier. De fysiotherapeut heeft de plicht om de patiënt te wijzen op de gevolgen van het vernietigen van het dossier.

6.3 Het tweede lid geldt niet voor zover het verzoek bescheiden betreft waarvan redelijkerwijs aannemelijk is dat de bewaring van aanmerkelijk belang is voor een ander dan de patiënt alsmede voor zover het bepaalde bij of krachtens de wet zich tegen vernietiging verzet.

6.4 De financiële administratie en de hierbij horende gegevens worden vijftien jaar na het beëindigen van de zorg vernietigd ofwel geanonimiseerd indien alle financiële verplichtingen zijn nagekomen. De medische gegevens worden tien jaar na het beëindigen van de zorg vernietigd of geanonimiseerd.

Zwijgplicht

Artikel 7

De fysiotherapeut heeft de verplichting om ‘alles wat hem bij de uitoefening van het beroep van fysiotherapeut is toevertrouwd of wat hem daarbij als geheim ter kennis is gekomen of waarvan hij het vertrouwelijk karakter moet begrijpen’ geheim te houden.

Persoonlijke levenssfeer

Artikel 8

8.1 De fysiotherapeut dringt niet verder door tot de privésfeer van de patiënt dan in het kader van de hulpverlening noodzakelijk is. De fysiotherapeut onthoudt zich van contacten van seksuele aard gedurende de behandelrelatie. Verbale of lijfelijke intimiteiten zijn niet toegestaan.

8.2 De fysiotherapeut zal naar vermogen zorg dragen voor bescherming van de persoonlijke levenssfeer van de patiënt. De fysiotherapeut zal tevens zoveel mogelijk zorg dragen voor de privacy in ruimtelijk en akoestisch opzicht bij behandel/onderzoeksituaties.

8.3 De patiënt zal de privacy van de fysiotherapeut dienen te respecteren. Dit geldt ook voor het privéleven en de privéwoning van de fysiotherapeut.

Goed hulpverlenerschap

Artikel 9 Kwaliteit

9.1 De fysiotherapeut biedt verantwoorde zorg aan. Onder verantwoorde zorg wordt verstaan zorg van een goed niveau, die in ieder geval doeltreffend, doelmatig, veilig en patiëntgericht wordt verleend en die is afgestemd op de behoefte van de patiënt.

9.2 De fysiotherapeut organiseert de zorg op zodanige wijze dat één en ander leidt of moet leiden tot verantwoorde zorg.

9.3 Het uitvoeren van het eerste lid omvat mede systematische bewaking, beheersing en verbetering van de kwaliteit van de zorg. De fysiotherapeut peilt systematisch patiëntervaringen over de mate waarin de behandeling aan hun behoeften en verwachtingen heeft voldaan. De uitkomsten daarvan worden gebruikt voor het verbeteren van de kwaliteit. Het meten en verbeteren van de ervaren kwaliteit maakt structureel deel uit van het kwaliteitssysteem.

Artikel 10 Transparantie

Fysiotherapeuten maken informatie openbaar over de eigenschappen van aangeboden prestaties en diensten, op een zodanige wijze dat deze gegevens voor consumenten gemakkelijk vergelijkbaar zijn. Deze informatie betreft in ieder geval de tarieven en de kwaliteit van de aangeboden prestaties en diensten.

Artikel 11 Doelmatigheid

De fysiotherapeut en patiënt zullen in gezamenlijk overleg streven naar beheersing van de kosten verbonden aan het onderzoek en de behandeling.

Artikel 12 Professionele standaard

12.1 De fysiotherapeut neemt bij zijn werkzaamheden de eisen in acht die volgens de algemeen aanvaarde standaard aan een fysiotherapeut op grond van zijn beroep en rekening houdend met zijn individuele deskundigheid redelijkerwijs mogen worden gesteld. De door het KNGF opgestelde gedragsregels en Richtlijnen alsmede de door de NPCF opgestelde algemene kwaliteitscriteria gelden daarbij als uitgangspunt.

12.2 De fysiotherapeut draagt er zorg voor, voor zover dat zijn verantwoordelijkheid is, dat hij en zijn medewerkers blijven beschikken over de kennis en kunde die voor een goede uitoefening van de hulp noodzakelijk zijn.

12.3 De fysiotherapeut zal ervoor zorg dragen, voor zover dat zijn verantwoordelijkheid is, gebruik te maken van deugdelijke en geschikte materialen en middelen.

Dit reglement treedt in werking op: 01-01-2018
Datum: 01-01-2018
Plaats: Utrecht

Praktijk HersteldeBalans

Uit balans....? Hoe kom je weer in balans?

Trauma-therapie-behandelingen
NVFP - De FysiotherapeutRBCZSBLP